Nagradna igra FERREX & RENSA

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre FERREX & RENSA je podjetje Kist d.o.o., Kidričeva ulica 24, 3000 Celje.

Nagrada

V nagradni igri bodo podarjene nagrade, ki jih prispeva podjetje Kist d.o.o. (5 x FERREX AQUA 1L; 5 x RENSA BRUSH 1L).

Nagradna igra poteka

Nagradna igra poteka od 16.02.2022 do vključno 17.03.2022 do 9. ure.

Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe, ki so državljani Republike Slovenije. V primeru, da so mlajši od 18 let, morajo na dan 16.02.2022 dopolniti vsaj 15 let in pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. V sodelovanje se vključijo tako, da preko Facebook strani Barvni atelje Kist označijo tri prijatelje.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Kist d.o.o. in njihovi ožji družinski člani* ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre. Če je v igri izžrebana katerakoli izmed oseb, ki v igri ne sme sodelovati, se žrebanje avtomatsko ponovi.

*Zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo otroci oziroma posvojenci vnuki bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega.

Potek nagradne igre

Žrebanje nagrade bo v četrtek, 17.03.2022 ob 9:30 uri.

Žrebanje ne bo javno. Opravljeno bo s pomočjo tričlanske komisije, ki bo naključno izbrala enega zmagovalca izmed vseh, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v žrebanju. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, številu vseh pravočasno prejetih prijav, poteku žrebanja, izžrebanemu sodelujočemu ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Izdela se v enem izvodu in hrani pri organizatorju. Zapisnik se sestavlja 1 x na žrebanje, skupno deset nagrad. Zmagovalec je lahko nagrajen le enkrat. Žrebanje in rezultati so dokončni. Nanje ni možna pritožba.

Rezultati žrebanja in prevzem nagrad

Nagrajenec (ime in priimek) bo istega dne kot bo izžreban objavljen na Facebook strani Barvni atelje Kist. Vsak udeleženec nagradne igre s sodelovanjem v nagradni igri izrecno soglaša z objavo njegovega imena in priimka na Facebook profilu Barvni atelje Kist v primeru, da bo nagrajen. Če se dobitnik nagrade na obvestilo najpozneje v 7 dneh ne bo odzval, bo organizator štel, da dobitnik nagrade ne želi prevzeti in je organizator prost vsakršnih obveznosti do nagrajenca.

Najpozneje do prevzema nagrade je zmagovalec nagradne igre dolžan osebno predložiti organizatorju – Kist d.o.o., Kidričeva ulica 24, 3000 Celje – veljaven osebni dokument (ime, priimek, naslov stalnega prebivališča) in navesti svojo davčno ter telefonsko številko. Če zmagovalec ne posreduje organizatorju navedenih dokumentov in podatkov, ni upravičen zahtevati izročitev nagrade od organizatorja.

Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do zmagovalca na podlagi teh pravil. Nagrade ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo, razen če je ta oseba mladoletna oz. oseba z omejeno poslovno sposobnostjo. V tem primeru je dolžan osebne podatke posredovati eden izmed staršev oziroma zakoniti zastopnik, ki se zaveže skupaj z nagrajencem, da bo prevzel nagrado v skladu s pravili te nagradne igre. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih nagradne igre. Organizator prav tako ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z udeležbo na dogodku. Zmagovalec je pred prevzemom nagrade dolžan podpisati izjavo, s katero se strinja s pravili nagradne igre. Podpis izjave je pogoj za prejetje nagrade.

Davki in akontacija dohodnine

Dolžnost obveznosti plačila vseh davkov in prispevkov gre v breme organizatorja. Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov in davčno številko). V kolikor nagrada izpolnjuje pogoje v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, je prejemnik dolžan nagrado prijaviti v napovedi za dohodnino. Organizator bo za nagrajence od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.

Varovanje podatkov

Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov nagrajencev in jih brez izrecnega dovoljenja sodelujočega v nagradni igri ne bo hranil, obdeloval, uporabljal niti posredoval tretjim osebam. Kdor sodeluje v nagradni igri, se strinja, da se zbrani osebni podatki hranijo v podjetju Kist d.o.o.. ter uporabijo za namen obveščanja o novostih poslovanja oz. ponudbi podjetja Kist d.o.o., za izdelavo tržnih analiz in prilagoditve obveščanja glede na morebitno segmentiranje ponudbe.

Pridobljene osebne podatke bo podjetje Kist d.o.o. skrbno varovalo in uporabljalo v skladu z zakonom ter samo za namen, za katerega so pridobljeni. Varstvo osebnih podatkov je zagotovljeno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki pridobljeni v nagradni igri uporabljajo za namen obveščanja o novostih poslovanja ali ponudbi podjetja Kist d.o.o., za izdelavo tržnih analiz in prilagoditve obveščanja glede na morebitno segmentiranje ponudbe, mora poslati pisno zahtevo po pošti na naslov Kist d.o.o., Kidričeva ulica 24, Celje, ali po elektronski pošti info@kist-si.com  organizator pa bo ustrezno preprečil takšno uporabo osebnih podatkov.

Pravila nagradne igre

Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na spletni strani www.barvajmo.si. Organizator lahko spreminja pravila igre, o čemer bodo udeleženci obveščeni na facebook strani Barvni atelje Kist. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni s pravili in se zavezujejo da jih bodo upoštevali. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave bodisi v tiskani elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Ostale določbe

Za vse ostale spore je pristojno stvarno pristojno sodišče v Celju.

Ta pravila začnejo veljati z dnem 16.02.2022.

 

Scroll to Top